Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa  Gambuhan, terletak diantara :

Sebelah Utara                : Desa  Walangsanga Kecamatan Moga

Sebelah Selatan             : Desa  Jurangmangu

Sebelah Barat                : Desa  Suniarsih Kabupten Tegal

Sebelah Timur               : Desa Karangsari

 1. Luas Wilayah Desa
 2. Pemukiman                                                        : … ha
 3. Pertanian Sawah                                                : … ha
 4. Ladang/tegalan                                                  : – ha
 5. Hutan                                                                   :-  ha
 6. Rawa-rawa                                                          :- ha
 7. Perkantoran                                                        : 354 ha
 8. Sekolah                                                                 : 73 ha
 9. Jalan                                                                     : 43 ha
 10. Lapangan sepak bola                                         : 3 ha
 11. Orbitasi
 12. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat           : 6,7  KM
 13. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan   : 12 Menit
 14. Jarak ke ibu kota kabupetan                            : 39,1 KM
 15. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten   : 1 Jam
 16. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
 17. Kepala Keluarga                                                  :2496 KK
 18. Laki-laki                                                               : 4297 Orang
 19. Perempuan                                                          : 4298 Orang